copyright © 2015 corpeltof inc., corpeltof
http://corpeltof.com - created by means of archaic technology.
expect texts in both english/norwegian language

latest additions:
23.02.15 metamodernistisk manifest oversatt til norsk
02.02.15 CORPELTOF.COM BACK ONLINE


Metamodernistisk manifest via Corpeltof Inc.
Norsk versjon oversatt fra engelsk, (2015).
Orginal versjon av Luke Turner / Shia LaBeouf, kreditert, (2011)

1.  Vi erkjenner at oscillasjon er verdens naturlige orden.

2.  Vi må frigjøre oss fra den treghet som et århundre med modernistisk ideologisk naivitet har ført til, og fra den kyniske uoppriktigheten til dens antonyme frillesønn.

3.  Bevegelse skal heretter muliggjøres gjennom svingning mellom posisjoner med diametralt motsatte idéer, som opererer lik pulserende polariteter i en kollosal elektrisk maskin, som driver verden til handling.

4.  Vi anerkjenner de iboende begrensningene i all bevegelse og opplevelse, og nyttesløsheten i ethvert forsøk på å overskride grenselinjene fastsatt deri. Den essensielle ufullstendigheten i et system burde anmode om fastholdenhet, ikke for å nå en gitt slutning, eller være slaver av en kurs, men gjennom stedfortredelse muligens skimte til en bortgjemt fremtredning. Tilværelsen berikes om vi engasjerer oss i våre gjøremål som om disse grensene kan overskrides, for slik handling utfolder verden.

5.  Alle gjenstander er fanget i et ugjenkallelig fall mot en tilstand av maksimal entropisk ulikhet. Kunstnerisk kreering er kontingent for opphavet og avsløringen av forskjellene deri. I sinnsbevegelsens senit er den umediterte opplevelsen av forskjell, i og for seg. Det må være kunstens rolle å utforske løftet om sin egen paradoksale ambisjon, ved å frembringe overflod i retning av presens.

6.  Nuet er et symptom på tvillingfødselen av umiddelbarhet og foreldelse. I dag er vi like mye nostalgikere som futurister. Ny teknologi muliggjør simultan erfaring og utfoldelse av hendelser, fra tallrike posisjoner. Langt fra å signalisere sin oppløsning, vil disse framvoksende nettverkene fasilitere demokratiseringen av historie, og opplyse de forgreinede stier som langs deres metanarrativ kan navigere et her og nå.

7.  Slik vitenskapen streber etter poetisk eleganse, kan kunstnere ta til seg en søken etter sannhet. All informasjon er utgangspunkt for kunnskap, enten det er empirisk eller aforistisk, uten hensyn til sannhets-verdi. Vi bør omfavne den vitenskaps-poetiske syntese og den informerte naiviteten av en magisk realisme. Feil avler fornuft.

8.  Vi foreslår en pragmatisk romantikk uhindret av ideologisk forankring. Derfor skal metamodernisme defineres som den merkuriske tilstand mellom og forbi ironi og oppriktighet, naivitet og erkjennelse, relativisme og sannhet, optimisme og tvil, i jakt etter en flerfoldighet av sprikende og flyktige horisonter. Vi må gå fram og oscillere!